بسمه تعالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 تا 7 مهرماه مادستان میزبان همایش بین المللی راه ابریشم خواهد بود.
Hamedan will host the International Silk Road Conference on September 23-29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاکسی فرودگاه همدان
Hamadan Airport Taxi

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاکسی راه آهن همدان
Hamadan Railway Taxi

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاکسی بیسیم و گردشگری همدان
Wireless Taxi and Tourism Taxi in Hamadan

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ