بسمه تعالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آغاز پرواز کیش همدان کیش روزهای یکشنبه و چهارشنبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یلدایتان مبارک
همدان بهشت گردشگری زمستانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اول تا هفتم مهرماه مادستان میزبان همایش بین المللی راه ابریشم خواهد بود
Hamedan will host the International Silk Road Conference on September 23-29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاکسی فرودگاه همدان
Hamadan Airport Taxi

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاکسی راه آهن همدان
Hamadan Railway Taxi

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاکسی بیسیم و گردشگری همدان
Wireless Taxi and Tourism Taxi in Hamadan

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ